STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ „Sportovní klub pétanque Kulová osma“


I.
Základní ustanovení
1. Název občanského sdružení : „Sportovní klub pétanque Kulová osma“,
2. Sídlo občanského sdružení : Křivenická 408/6, 18100 Praha 8
3. „Sportovní klub pétanque Kulová osma“, (dále jen SK Kulová osma) je dobrovolné sdružení fyzických osob – převážně seniorů, provozující sport pétanque a jeho osvětovou činnost v Praze 8.
II.
Poslání a cíle
1. Základním posláním SK Kulová osma je :
a) organizovat sportovní činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit,  vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky,
b) vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak seniorů a mládeže,
c) vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů, a to zejména vlastní činností,
d) budovat, provozovat a udržovat tělovýchovná a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá,
e) vést své členy a ostatní účastníky tělovýchovného procesu v SK Kulová osma k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel, umožnit jim širokou informovanost v oblasti tělesné kultury a kultury vůbec,
f) hájit zájmy členů SK Kulová osma a za tím účelem spolupracovat s orgány MČ Praha 8, s ostatními organizacemi (např. ČSTV, sportovními svazy apod.) i jednotlivci,
g) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, sportu, zdraví apod. v Praze 8, zejména formou veřejně prospěšných prací, organizační a osvětovou činností
III.
Práva a povinnosti členů
1. Základní práva řádných členů SK Kulová osma jsou :
a) účastnit se dle svých zájmů, schopností a možností sportovního, tělovýchovného, kulturního a společenského života a to za podmínek Stanov SK Kulová osma a v případě účasti v soutěžích českých sportovních svazů, též za podmínek jejich soutěžních řádů, pokud byly v SK Kulová osma závazně přijaty,
b) účastnit se všech akcí, školení a seminářů, které podle povahy svého zaměření umožňují odborný a výkonnostní růst, s právem podílet se na všech výhodách, které z členství vyplývají,
c) uplatňovat své vlastní názory, návrhy i kritiku v orgánech SK Kulová osma,
d) účastnit se jednání orgánů SK Kulová osma, jedná - li se o jeho činnosti nebo chování,
e) volit a být volen od 18 – ti let věku do všech volených orgánů SK Kulová osma.
2. Základní povinnosti řádného člena jsou :
a) dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy SK Kulová osma a základní etické a mravní normy sportovce,
b) plnit usnesení a rozhodnutí orgánů SK Kulová osma,
c) šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží SK Kulová osma k zabezpečení jeho činnosti, jakož i usilovat o jeho dobré jméno,
d) řádně a včas platit příslušné příspěvky, jakož i jiné poplatky související s jeho členstvím a činností v SK Kulová osma, pokud o tom příslušný orgán SK Kulová
osma podle stanov rozhodl,
e) řádně plnit funkce a úkoly, jimiž byl člen pověřen.
3. Řádné členství zaniká :
  1. vystoupením člena,
  2. vyškrtnutím pro neplnění základních povinností, o vyškrtnutí rozhoduje výkonný výbor,
  3. vyloučením pro závažné provinění neslučitelné s členstvím, o vyloučení rozhoduje výkonný výbor,
  4. úmrtím člena či zánikem SK Kulová osma (dobrovolným rozpuštěním, sloučením s jiným sdružením   
      anebo pravomocným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpuštění ).

IV.
Společné zásady členství
1. Členem SK Kulová osma se může stát na základě své svobodné vůle každá fyzická osoba, která souhlasí s posláním SK Kulová osma. O přijetí za člena rozhoduje výkonný výbor, který stanoví podmínky pro vstup členů, a to podle obecných zásad členství schválených valnou hromadou,
2. Výši členských příspěvků stanoví výkonný výbor,
3. Registraci členů, otázku členských průkazů apod. upraví valná hromada svým interním předpisem.
V.
Orgány SK Kulová osma
1. Orgány SK Kulová osma jsou :
a) valná hromada,
b) výkonný výbor,
c) revizní komise.
2. Nejvyšším orgánem SK Kulová osma je valná hromada složená ze všech členů SK Kulová osma. Schůze valné hromady se konají nejméně jednou za rok. Pokud o její svolání požádá 1/3 členů SK Kulová osma, popř. výkonný výbor nebo předseda, koná se nejpozději do 1 měsíce od doručení takového podnětu.
3. Valná hromada zejména :
a) rozhoduje o zániku SK Kulová osma a v tomto případě současně i o majetkovém vypořádání,
b) rozhoduje o názvu, sídle a symbolice SK Kulová osma,
c) rozhoduje o přijetí a změnách stanov SK Kulová osma,
d) volí výkonný výbor a revizní komisi; funkční období volených členů výkonného výboru a revizní komise je čtyřleté,
e) schvaluje a projednává zprávu o hospodaření a majetku SK Kulová osma, schvaluje rozpočet výkonného výboru,
f) stanoví hlavní směry činnosti SK Kulová osma pro příští období,
g) schvaluje a vydává organizační řád a další interní předpisy, ve kterých upraví vztahy SK Kulová osma.
4. Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti více než 2/5 počtu všech členů SK Kulová osma. K platnosti usnesení valné hromady je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných, pokud valná hromada nerozhodne jinak. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomno více než 2/5 počtu členů SK Kulová osma, koná se do čtrnácti dnů náhradní valná hromada, která má shodný program jednání a je usnášeníschopná v jakémkoli počtu přítomných. Valnou hromadu svolává předseda SK Kulová osma.
5. Výkonným orgánem valné hromady je výkonný výbor. Výkonný výbor zabezpečuje plnění úkolů SK Kulová osma v období mezi jednotlivými valnými hromadami. Rozhoduje ve všech věcech, pokud nejsou ve výlučné pravomoci valné hromady, přičemž valná hromada si může vyhradit rozhodnutí v dalších otázkách.
6. Výkonný výbor má počet členů stanovený zpravidla podle velikosti členské základy na každé valné hromadě. Vždy však má předsedu, tajemníka a hospodáře. Počet členů výkonného výboru musí být lichý. Předseda svolává výkonný výbor podle potřeby, nejméně však jednou za měsíc.
7. Výkonný výbor zejména :
a) zabezpečuje plnění usnesení valné hromady,
b) organizuje a řídí činnost SK Kulová osma,
c) připravuje podklady pro valnou hromadu, a to zejména k rozpočtu, hlavním směrům činnosti, k rozdělení dotací a příspěvků od státu, ČSTV, jiných organizací a fyzických osob,
d) dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku SK Kulová osma,
e) spolupracuje se sportovními svazy,
f) zajišťuje operativní spolupráci s místními orgány obcí, s podniky, ostatními TJ, jinými organizacemi a fyzickými osobami,
g) výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.
8. Revizní komise provádí revizi hospodaření výkonného výboru. Počet jejích členů a její statut schvaluje valná hromada.
VI.
Majetek SK Kulová osma a hospodaření
1. Zdrojem majetku SK Kulová osma jsou zejména :
a) příspěvky členů SK Kulová osma,
b) příjmy případně dosahované v souvislosti s vlastní činností SK Kulová osma, zejména v souvislosti s provozováním tělovýchovných a sportovních zařízení, která SK Kulová osma vlastní nebo užívá, a organizováním sportovní, tělovýchovné a turistické činnosti,
c) příspěvky a dotace od sportovních svazů,
d) státní příspěvky, dotace od ČSTV a jiných organizací a osob,
e) majetek převedený do vlastnictví SK Kulová osma členem SK Kulová osma .
2. Majetek SK Kulová osma je ve vlastnictví SK Kulová osma jako celku. O převodech vlastnického práva k majetku kromě majetku nemovitého, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje výkonný výbor. O veškerých dispozicích (nabývání, pozbývání apod.) s nemovitým majetkem rozhoduje valná hromada.
3. Zásady hospodaření upravuje interní předpis SK Kulová osma.
4. Vlastní činnost SK Kulová osma se řídí zásadami, schválenými valnou hromadou. Tyto zásady rovněž upraví postup SK Kulová osma při jejím případném vstupu do akciové společnosti, společného podniku apod. Příjmy plynoucí z činnosti rozděluje valná hromada s přihlédnutím k potřebám a zájmům SK Kulová osma.
VII.
Jednání jménem SK Kulová osma
Jménem SK Kulová osma jedná předseda a tajemník společně. Dále může za SK Kulová osma jednat člen výkonného výboru na základě pověření předsedou.
Tyto stanovy byly přijaty valnou hromadou dne 11.ledna.2012