Zápis z valné hromady konané 12. 1. 2013


Zápis z valné hromady SKP Kulová osma 12. 1. 2013
PŘÍTOMNI:  Borovička, Borovičková, Dobrinčicová, Horálková, Kalivoda, Koudelková, Krejčín, Lánská, Lenhartová, Macků J., Matějka, Michálek, Mitkovová, Mrkvička, Ondryáš, Pavýza, Pilát, Pinkas, Slapnička, Šidlichovský, Votočková, Zátka.
OMLUVENI: Krejčínová, Lhoták, Pinkasová
Bylo konstatováno, že je přítomno  22 členů SKP Kulová osma (dále K8). Podle našich stanov je tedy schůze usnášeníschopná, neboť je přítomno více než 2/5 z celkového počtu devětadvaceti členů.

1.  Kontrola plnění úkolů zápisu z valné hromady 12. 1. 2012.
Předseda  J. Mrkvička informoval o tom, že úkoly z bodů 5.-7. zmíněného zápisu byly splněny. S  MČ Prahy 8 jsme v trvalém dialogu, získali jsme podporu na stavbu hřiště v lokalitě ZŠ Glowackého, které bylo v krátké době vybudováno a otevřeno 13.6.2012. Hřiště je využíváno na pravidelné tréninky, turnaje, utkání a sportovní akce s podporou MČ P8. Občanské sdružení Sportovní klub pétanque Kulová osma bylo založeno a získalo IČO  22755586. L. Krejčín vede průběžný seznam členů K8.

2. Zpráva o hospodaření  K8
E. Borovičková podala zprávu o hospodaření. Celkové příjmy od členů byly 8 300 Kč.
Výdaje: 3 000 Kč jsme odevzdali ČAPEK, 1 800 Kč stála naše účast na MČR (vybíralo se pouze od účastníků MČR – 10 x 180 Kč) a 754 byly drobné výdaje (laminování, kopírování, tiskoviny).
Z celkového zůstatku 2 755 Kč zůstává 2 655 Kč v pokladně, 100 Kč bylo vloženo při založení  našeho běžného účtu u FIO banky (kde je vedení účtu bez poplatků).

3. Zpráva revizní komise
Za nepřítomnou  L. Krejčínovou (nemoc) přednesl zprávu L. Krejčín. Nebyly nalezeny nedostatky. Na žádost předsedkyně  revizní komise, tlumočenou L. Krejčínem, zvolila valná hromada  M. Zátku jako dalšího člena revizní komise (21 hlasů pro, volený se hlasování zdržel).

4. Informace o členské základně SKP KO a účasti v ČAPEK
Leoš Krejčín informoval VH, že pokud počítáme za členy K8 ty, kteří mají vypořádány členské příspěvky za rok 2012, máme nyní 29 členů, z toho 21 členů ČAPEK.

5. Návrh na zavedení členských příspěvků 100 Kč/rok
Tento návrh byl předem diskutován a všeobecně přijímán při tréninku a v reakcích na hromadný e-mail, nicméně předseda o něm nechal hlasovat  a návrh byl přijat všemi hlasy (tj. 22 pro). Hrát s námi však mohou i nečlenové K8.

6. Podepsání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro ČAPEK
ČAPEK žádá své členy o podepsání tohoto souhlasu. Podpis není povinný, ale zjednodušuje situaci.  Příslušná listina k souhlasnému podpisu kolovala a souhlas nevyvolal žádné diskuse.

7. Informace o stavu žádosti o grant HMP na projekt "Celopražský turnaj dvojic nebo trojic seniorů ve hře pétanque"
Předseda informoval VH, že o přijetí či odmítnutí grantu zatím nemáme žádné zprávy.

8. Informace o žádosti na financování 2.etapy na vybavení pétanque hřiště Glowackého přístřeškem, lavičkami a domkem na nářadí
Předseda J. Mrkvička informoval o tom, že zastupitelstvo Prahy 8 rozdělovalo účelovou dotaci z hracích automatů ve výši 10,3 milionu Kč. Dotace musela být použita na podporu sportu, kultury, školství , zdravotnictví a sociální oblasti. Na dovybavení hřiště na pétanque v areálu ZŠ Glowackého bylo přiděleno 150 tisíc Kč. Rádi bychom, aby tato částka byla použita na zakoupení zahradního domku (cca 3x3m) na nářadí, přístěnku (3x4 nebo 5m)  a lavičky. Máme nabídky od tří firem, obrázky kolovaly. Hlasováním byl tento návrh jednohlasně podpořen. Jednáním s dodavateli a ředitelem ZŠ Glowackého (zadavatel) byli pověřeni J.Mrkvička, O.Borovička a L.Krejčín.

9. Informace o žádosti o grant MČ P8 na podporu práce s mládeží a organizování juniorského pétanque  
Zdá se, že takový grant by bylo možno získat. I. Ondryáš  projevil  zájem o grant požádat a bude zkoumat možnosti.

10. Informace o placení trenéra pétanque z rozpočtu MČ Prahy 8
Způsob placení trenéra bude předmětem jednání se zastupiteli MČ Prahy 8. Úkol pro J. Mrkvičku a I. Ondryáše

11. Návrhy na aktivity a zviditelnění SKP KO v roce 2013
Bylo diskutováno několik cest, jak tohoto cíle dosáhnout .
a) J. Macků napíše do březnové Osmičky článek o aktivitách SKP K8.
b) J. Mrkvička se pokusí, aby byl  pétanque začleněn jako sport na portálu HMP Praha sportovní . 
c) Iniciovat „fundraising“ pro Kulovou osmu (J. Mrkvička, P. Pilát , I. Ondryáš a kdokoli další, kdo nalezne vhodný způsob).
d) V součinnosti s MČ Praha 8 pořádat turnaje a akce na hřišti Glowackého.
e) Zúčastňovat se turnajů PPP, ČAPEK a dalších.

12. Různé (diskuse)
J. Macků  přednesl svoji poetickou výroční zprávu ve formě humorné  „básnické sbírky na oslavu všech nadšeně koulejících seniorů“, za což sklidil potlesk.

Usnesení VH (shrnutí úkolů):
1. Zveřejnit zápis valné hromady na webových stránkách K8 (M.Š.).
2. Zajistit výběr členských příspěvků do konce ledna (E.B.).
3. Pověřit I. Ondryáše převedením příspěvků Kulové osmy  na rok 2013 (2 100 Kč) do ČAPEK.
4. Zajistit předání podepsaného dokumentu (souhlas se zpracováním osobních údajů) do konce ledna do ČAPEK  (I.O.). 
5. Pověřit  J. Mrkvičku, O. Borovičku a L. Krejčína jednáním s ředitelem Korandou na realizaci dovybavení  našeho hřiště na pétanque. 
6. Vypracovat žádost o grant MČ P8 pro práci s mládeží (I.O.).

Zapsal    M. Šidlichovský