Příprava valné hromady SKP Kulová osma

Přátelé,
svolávám valnou hromadu Sportovního klubu pétanque Kulová osma na sobotu 11. ledna 2014 v 16 hodin. Sejdeme se tedy po našem prvním tréninku v roce 2014 v tělocvičně ZŠ Žernosecká 1597/3. Pro ty, kteří se tréninku nezúčastní, budou v 16 hodin otevřeny dveře zadního vchodu do školy. Přezůvky do tělocvičny s sebou (mapka viz Zimní provoz na našich webových stránkách). Program valné hromady je v příloze.
1. 12. 2013   Jarda.

Příloha:
Program valné hromady SKP Kulová osma dne 11.1.2014:

1. zvolení zapisovatele, kontrola prezence a zjištění schopnosti usnášet se

2. kontrola plnění usnesení ze zápisu z valné hromady KO 12.1.2013 (JM)
Usnesení VH v roce 2013: 
a. Zveřejnit zápis valné hromady na webových stránkách KO (MŠ).
b. Zajistit výběr členských příspěvků do konce ledna (EB).
c. Pověřit I. Ondryáše převedením příspěvků Kulové osmy na rok 2013 (2 100 Kč) do ČAPEK.
d. Zajistit předání podepsaného dokumentu (souhlas se zpracováním osobních údajů) do konce ledna do ČAPEK (IO).
e. Pověřit J. Mrkvičku, O. Borovičku a L. Krejčína jednáním s ředitelem Korandou na realizaci dovybavení našeho hřiště na pétanque.
f. Vypracovat žádost o grant MČ P8 pro práci s mládeží (IO).

3. zpráva o hospodaření KO a výzva k zaplacení členských příspěvků 100 Kč (+ 200 ČAPEK) (EB)

4. zpráva revizní komise (LK + MZ)

5. zpráva o stavu členské základny KO a členech ČAPEK a vyškrtnutých (neplatících) z KO (LK)

6. informace o důsledcích nového Občanského zákoníku a změně názvu "občanské sdružení" na "zapsaná společnost" (JM)

7. informace o čerpání grantů HMP a MČ P8 v roce 2013 (JM + IO)

8. informace o realizaci 2.etapy na vybavení pétanque hřiště Glowackého (JM)

9. kooptování a volba dalších členů do Výkonného výboru KO

10. schválení nové symboliky KO (logo)

11. návrhy na zviditelnění a aktivity KO v roce 2014:
a) napsat článek o aktivitách SKP KO v roce 2013 do březnové Osmičky 2014 (LK)
b) jednat s MČ P8 o finančním zajištění činnosti KO v roce 2014 (JM)
c) uspořádat otevřený turnaj pétanque v roce 2014 na hřišti Glowackého (zajištění financí, organizace a termínu (?)
d) organizovat účast KO na MČR klubů 2014 (LK)
e) organizovat interní turnaj členů KO (?)
f) zajistit aktualizaci vývěsky KO (?)

12. další návrhy a diskuze

Návrh usnesení VH 2014:
1. zveřejnit zápis (včetně aktualizace členů VV) z valné hromady na webových stránkách KO (Miloš)
2. zajistit výběr členských příspěvků KO (100 Kč) do konce ledna (Eliška)
3. zajistit výběr členských příspěvků ČAPEK (4 000 Kč) a jejich převod na účet ČAPEK (Eliška)
4. jednat o finanční podpoře MČ P8 na činnost KO (Jarda)
5. připravit text článku o KO do březnové Osmičky (Leoš)
6. zajistit zapracování změn do stanov „Sportovní klub pétanque Kulová osma, z.s.“ (Jarda)
7. organizovat účast KO na MČR klubů 2014 – soupiska, přihláška, vložné (Leoš)
8. pravidelně aktualizovat vývěsku KO (?)