Stanovy Kulové osmy 2015

STANOVY
Sportovní klub petanque Kulová osma, z. s.
 
 
Článek I.
Úvodní ustanovení
 
1.    Spolek „Sportovní klub petanque Kulová osma, z.s.“ (dále jen "Spolek") je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s ustanovením § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“).
 
2.    Spolek působí pod názvem: Sportovní klub petanque Kulová osma, z. s. a zkratkou SKP Kulová osma z.s.. Změna názvu je možná pouze na základě rozhodnutí Členské schůze.
 
3.    Spolek je samostatnou nepolitickou organizací, přičemž svou níže popsanou činnost vyvíjí v souladu s právními předpisy České republiky.
 
4.    Sídlem Spolku je: Ke hřišti 127/17, 181 00 Praha 8
 
5.    Oficiální symbol Spolku je:
 
Znak kruhového tvaru. Ve středu znaku jsou dvě částečně se překrývající petanquové koule černé barvy umístěné nad sebou, v horní části znaku je půlkruhový nápis „SK KULOVÁ OSMA“ v tmavomodré barvě, v dolní části znaku je půlkruhový nápis „PETANQUE PRAHA 8“ červené barvy.
 
 
Článek II.
Účel Spolku
 
1.    Účelem (hlavní činností) Spolku je podpora výkonu sportovní činnosti – pétanque (petank), její organizace, řízení, propagace, spolupráce při organizování turnajů, pořádání turnajů a dalších s tím souvisejících úkolů.
 
2.    Vedlejší činností Spolku může být hospodářská činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, která směřuje k podpoře hlavní činnosti Spolku.
 
3.    Při zajišťování hlavní činnosti Spolku plní Spolek tyto hlavní úkoly:
 
a.  organizuje, řídí a koordinuje dle stanov, předpisů, příp. nařízení Spolku sportovní činnost Spolku na území České republiky,
b.  zabezpečuje rozvoj členů Spolku, zajišťuje jejich výchovu, vzdělání a zvyšování kvalifikace odborných pracovníků,
c.  zastupuje zájmy svých členů v jednání se státními orgány a jinými organizacemi,
d.  organizuje a řídí soutěže pořádané Spolkem dle pravidel nadřízeného Svazu na území České republiky,
e.  podílí se na získávání finančních prostředků a materiálních prostředků k zajištění své 
     činnosti,
f.   může provozovat vlastní hospodářskou činnost pro získání finančních a hmotných prostředků na zabezpečení své činnosti,
g.  vydává vnitřní předpisy
 
 
                                                           Článek III.
                                                             Členství
 
1.    Členy Spolku se mohou stát fyzické osoby (občan České republiky i cizí státní příslušník) a právnické osoby, oddíly a pétanque spolky mající provozování sportovní činnost v pétanque v předmětu své činnosti. O přijetí člena rozhoduje Výbor Spolku na základě písemné přihlášky. Členství vzniká rozhodnutím Výboru Spolku o přijetí člena.
 
2.    Členská schůze Spolku může udělit čestné členství fyzickým osobám, které se zasloužily o rozvoj pétanque a rozvoj, fungování a prezentaci Spolku. Čestní členové mají právo účasti na zasedání orgánů Spolku s hlasem poradním.
 
3.    Spolek vede seznam svých členů. Zápisy a výmazy v tomto seznamu provádí Výbor Spolku, a to prostřednictvím usnesení z jeho zasedání, kdy jeho přílohu tvoří aktuální znění seznamu členů Spolku. Seznam členů je přístupný všem členům Spolku. Výbor Spolku musí žadateli zpřístupnit seznam členů Spolku na jeho žádost do 14 dnů od podání žádosti; jinak lze seznam členů Spolku zpřístupnit pouze prostřednictvím Svazu, jehož je Spolek členem, na základě pravidel Svazu.
 
 
Článek IV.
Druhy členství
 
1.    Členství může být základní nebo přidružené.
 
2.    Se základním členstvím jsou spojena veškerá práva a povinnosti stanovená těmito Stanovami a právními předpisy. Přidružení členové mohou vykonávat veškerá práva a povinnosti stanovená těmito Stanovami a právními předpisy, s výjimkou hlasovacího a volebního práva na zasedání Členské schůze Spolku a práva navrhovat své zástupce do orgánů Spolku.
 
3.    Přidružený člen se stává členem Spolku stejně jako člen s členstvím základním.
 
 
Článek V.
Práva a povinnosti členů Spolku
 
1.    Základní členové mají zejména právo:
 
a.  podílet se dle svých osobních schopností na činnosti Spolku,
b.  volit a být voleni do orgánů Spolku za předpokladu plné svéprávnosti,
c.  hlasovat na Členské schůzi Spolku,
d.  účastnit se soutěží pořádaných Spolkem,
e.  navrhovat své zástupce do orgánů Spolku,
f.   využívat všech služeb poskytovaných Spolkem a jím zřízenými subjekty,
g.  podávat návrhy všem orgánům Spolku a obracet se na ně se svými připomínkami.
 
2.    Přidružení členové spolku mají zejména právo:
 
a.  podílet se dle svých osobních schopností na činnosti Spolku,
b.  účastnit se soutěží pořádaných Spolkem,
c.  využívat všech služeb poskytovaných Spolkem a jím zřízenými subjekty,
d.  podávat návrhy všem orgánům Spolku a obracet se na ně se svými připomínkami.
 
3.    Povinnosti členů Spolku jsou zejména:
 
a.  dodržovat stanovy a vnitřní předpisy Spolku,
b.  řídit se při výkonu sportovní činnosti vnitřními předpisy a pravidly vydanými Spolkem,
     případně příslušným Svazem, jehož součástí Spolek je.
c.  řádně hradit stanovené příspěvky a další finanční povinnosti vyplývající z rozhodnutí a
     usnesení orgánů Spolku, smluv a vnitřních předpisů Spolku.
 
 
Článek VI.
Zánik členství
 
Členství ve Spolku zaniká:
 
1.    vyloučením, pro porušení povinností stanovených v čl. V. těchto Stanov,
 
2.    vystoupením,
 
3.    úmrtím člena - fyzické osoby, zánikem člena bez právního nástupce - právnické osoby.
 
 
Článek VII.
Vyloučení člena ze Spolku
 
1.    Členství ve Spolku zaniká podle ustanovení čl. VI. odst. 1 těchto Stanov okamžikem rozhodnutí Výboru Spolku o jeho vyloučení.
 
2.    Vyloučený člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí Výboru Spolku v písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala Členská schůze.
 
 
Článek VIII.
Vystoupení člena ze Spolku
 
1.    Člen Spolku může vystoupit ze Spolku písemným oznámením, které doručí Výboru Spolku.
 
2.    Vystoupení člena je účinné dnem oznámení o vystoupení Výboru Spolku.
 
 
Článek IX.
Orgány Spolku
 
Orgány Spolku jsou:
 
1.     Členská schůze
 
2.     Výbor
 
3.     Kontrolní komise
 
 
Článek X.
Členská schůze Spolku
 
1.    Členská schůze je nejvyšším orgánem Spolku.
 
2.    Členskou schůzi svolává nejméně jedenkrát za rok Výbor Spolku. Den, místo konání a program zasedání oznámí Výbor členům Spolku pozvánkou nejméně jeden měsíc před termínem zasedání Členské schůze.
 
3.    Členskou schůzi řídí předseda Výboru, případně jiný člen Výboru pověřený předsedou Výboru.
 
4.    Zasedání Členské schůze může být blíže upraveno v Jednacím řádu Členské schůze.
 
5.    Členská schůze Spolku je usnášeníschopná za účasti nejméně prosté většiny ze všech základních členů Spolku. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna prostá většina členů Spolku, koná se do 15 dnů Náhradní členská schůze, která má shodný program jednání a je usnášeníschopná v jakémkoli počtu přítomných členů Spolku.  
 
6.    K přijetí usnesení je nutná prostá většina přítomných základních členů Spolku, přičemž každý základní člen Spolku má 1 (slovy: „jeden“) hlas.
 
7.    Členové dalších orgánů Spolku se mohou účastnit zasedání Členské schůze Spolku s hlasem poradním.
 
8.    Vyhotovení zápisu ze zasedání Členské schůze Spolku zajišťuje Výbor Spolku.
 
 
Článek XI.
Působnost Členské schůze
 
1.    Členská schůze Spolku zejména:
 
a.  Projednává zprávu o činnosti Výboru Spolku;
b.  Schvaluje Stanovy Spolku, vnitřní předpisy a řády Spolku a veškeré jejich změny;
c.  Schvaluje změnu účelu Spolku, včetně zaměření hlavní a vedlejší činnosti a rozšíření
     činnosti;
d.  Projednává a schvaluje program činnosti spolku na další období;
e.  Projednává a schvaluje hospodaření Spolku;
f.  Volí na čtyřleté období členy Výboru Spolku navržené jednotlivými členy Spolku, včetně náhradníků a předsedu Kontrolní komise a její členy;
g.  Schvaluje záměr udělení čestného členství Spolku;
h.  Projednává a schvaluje změnu názvu Spolku;
i.   Rozhoduje o zrušení a způsobu zrušení Spolku;
j.   Rozhoduje o výši příspěvků a jejich splatnosti.
   
 
Článek XII.
Mimořádná Členská schůze Spolku
 
1.    V případě potřeby může být svolána Mimořádná členská schůze Spolku, jestliže o to písemně předsedu Výboru požádá:
 
a.  alespoň třetina řádných členů Spolku;
b.  členové Výboru svým usnesením;
c.  Kontrolní komise Spolku.
 
2.    Výbor je povinen svolat Mimořádnou Členskou schůzi Spolku do jednoho měsíce  od doručení podnětu.
 
3.    Mimořádná členská schůze Spolku je oprávněna rozhodovat o všech záležitostech uvedených v čl. XI. těchto Stanov.
 
4.    Ustanovení čl. X. odst. 3, 4, 6, 7, 8 a 9 těchto Stanov se použijí obdobně.
 
 
Článek XIII.
Výbor Spolku
 
1.    Výbor Spolku je statutárním orgánem Spolku, který řídí činnost Spolku v souladu se zákonem a těmito Stanovami. Za Výbor Spolku jedná a podepisuje samostatně předseda.
 
2.    Členy Výboru Spolku volí Členská schůze Spolku na dobu 4 let. Výbor Spolku je pětičlenný. Zvolení členové Výboru si mezi sebou zvolí předsedu.
 
3.    Výbor Spolku může podle svých potřeb a možností zřídit funkci tajemníka a hospodáře, přičemž při jejich zřízení / jmenování, určí rozsah jejich působnosti a pravomoci.
 
4.    Členové Výboru jsou povinni vykonávat svoji činnost ku prospěchu účelu Spolku a s ohledem na jeho zájmy.
 
5.    Členové Výboru jsou povinni se účastnit všech jednání a aktivně se podílet na činnosti Výboru Spolku. Členové Výboru Spolku mají nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů při plnění úkolů souvisejících s výkonem jejich funkce.
 
6.    V případě ukončení činnosti některého z členů ve Výboru Spolku se stane novým členem ten z náhradníků, který získal nejvíce hlasů mezi náhradníky. V případě rovnosti hlasů rozhodne předseda Výboru Spolku svým rozhodnutím nebo losem a není-li zvolený předseda a nedohodnou-li se náhradníci mezi sebou, rozhodne los.
 
7.    Schůze Výboru Spolku svolává předseda Výboru Spolku, a to podle potřeby, nejméně však jedenkrát v kalendářním roce.
 
8.    Výbor Spolku musí být svolán, požádá-li o to nadpoloviční většina jeho členů.
 
9.    Výbor Spolku je usnášeníschopný při přítomnosti nadpoloviční většiny jeho členů. Pro přijetí usnesení Výboru Spolku je nutná nadpoloviční většina přítomných členů Výboru Spolku. V případě rovnosti hlasů rozhodne hlas předsedy Výboru Spolku.
 
10.  Výbor Spolku může podle potřeby přizvat na své zasedání členy dalších orgánů Spolku, případně jiné osoby, a to s právem poradního hlasu.
 
 
Článek XIV.
Působnost Výboru
 
1.    Výbor je nejvyšším orgánem Spolku v době mezi konáním Členských schůzí.
 
2.    Výbor vykonává pravomoci, které nejsou výlučně svěřeny Členské schůzi Spolku.
 
Výbor Spolku zejména:
 
a.  Rozhoduje o přijetí a vyloučení člena Spolku,
b.  Zpřístupňuje žadateli seznam členů Spolku,
c.  Svolává Členskou schůzi,
d.  Oznamuje členům Spolku den, místo konání a program zasedání Členské schůze,
e.  Vyhotovuje zápis ze zasedání Členské schůze Spolku,
f.   Svolává Mimořádnou členskou schůzi Spolku,
g.  Podle svých potřeb zřizuje administrativní aparát a funkci tajemníka.
h.  Rozhoduje o přijetí čestného člena Spolku.
  
           
Článek XV.
Kontrolní komise Spolku
 
1.   Kontrolní komise Spolku dohlíží, jsou-li záležitosti Spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost v souladu se stanovami a právními předpisy.
 
2.   Kontrolní komise Spolku je tříčlenná (předseda + 2 členové) a je volena Členskou schůzí na dobu 4 let.
 
3.   Pověřený člen kontrolní komise může nahlížet do dokladů Spolku a požadovat od Výboru Spolku vysvětlení k jednotlivým záležitostem.
 
4.   Kontrolní komise Spolku odpovídá pouze Členské schůzi, které podává zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti.
 
5.   Případné nedostatky hrozící prodlením projedná předseda/člen kontrolní komise neodkladně s Výborem.
 
6.   Předseda Kontrolní komise dostává zápisy z jednání Výboru a v případě potřeby se jednání Výboru zúčastní.
 
 
Článek XVI.
Jednání jménem Spolku
 
1.       Jménem Spolku jedná předseda a tajemník samostatně. Dále může za Spolek jednat člen           Výboru na základě pověření předsedou.
 
2.   Podpisové právo k účtu spolku má předseda a hospodář.      
 
 
Článek XVII.
Závěrečná ustanoveni
 
1.    Tyto Stanovy Spolku byly schváleny Členskou schůzí spolku dne 14.3.2015 a okamžikem schválení nabývají účinnosti.
 
2.    V případě, že jakékoliv ustanovení těchto Stanov bude shledáno neplatným či nevynutitelným, nebude tím dotčena platnost, respektive účinnost ostatních ustanovení těchto Stanov.